بسمه تعالی     آزمون  ماده ی درسی علوم ، از بخش بی مهره گان  کلاس چهارم 1         نام ونام خانوادگی.................

                                                                                                                           سال تحصیلی88/87

                                               مدت زمان پاسخ گویی به سئوالات 50دقیقه

 

1

دو حشره مفید و دو حشره ی زیان آور نام ببرید.

مفید..................و......................

 

زیان آور..........و................

 

 

 

1

2

 

.........................فراوانترین جانوران روی زمین هستند.

5/0

3

 

چه حشراتی زندگی اجتماعی دارند دو مورد نام ببرید.

5/0

 

4

................فراوانترین بند پایان هستند آن ها ............ پادارند.

1

5

 

چرا به بعضی از جانوران بند پا گفته می شود؟

1

6

 

هزار پای گوشت خوار .......................است اما................برای انسان ضرری ندارد.

1

7

 

چرا کرم خاکی برای باغچه و زمینهای کشاورزی مفید است؟

1

8

 

بدن کرمهای.......................از حلقه های زیادی درست شده است................یکی از این کرمهاست.

1

9

 

در مورد کرمک چه می دانید؟

1

10

 

گزینه ی صحیح را انتخاب کن.

 

الف) کرمهای پهن بدن باریکی دارند.                                ب) بدن کرم آسکاریس از قطعه های پهنی درست شده است.  

ج) یکی از انواع کرمهای پهن کرم کدواست.                      د) کرمک از انواع کرمهای حلقوی است.

1

11

 

به چه موجودی انگل می گوییم؟

 

1

12

 

دوره ی زندگی کرم کدوی گاوی را کاملاً توضیح دهید.

5/1

13

 

چرا دریا برای بعضی از جانوران مفید است؟

1

14

 

 

 

کدام گروه جزء بی مهرگان هستند؟    الف) ماهی ها ،دوزیستان ،بند پایان                ج)پرنده ها ، کیسه تنان ، نرم تنان     

 

                                                 ب) خارتنان،نرم تنان،کیسه تنان                   د)کرمها، خارتنان ، پستاندارن

5/0

15

 

جانوران مهره دار به چند گروه طبقه بندی می شوند؟ نام ببرید.

25/1

16

 

برای هر کدام نمونه ای بنویس.

 

کرمهای پهن...............................کرمهای لوله ای..............................کرمهای حلقوی..............................

75/0

17

دختر گلم کدام یک از سئوالات برایت مبهم و مشکل بود؟

 

 

 

سر گروه پایه درسی چهارم ابتدایی منطقه عجبشیر    :    جهانگیر

 

نوشته شده توسط  جهانگیر در ساعت 21:3 | لینک  |